اکرم شیرزادفر
60

اکرم شیرزادفر(شماره نظام: 15223)

دکترای روانشناسی تربیتی

فرزانه رسانه
110

فرزانه رسانه(شماره نظام: 5682)

کارشناسی ارشد روانشناسی

محمد علی اصلی نژاد
64

محمد علی اصلی نژاد(شماره نظام: 4315)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

سحر عرب نژاد
164

سحر عرب نژاد(شماره نظام: 25566)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

سارا پورآقایی
79

سارا پورآقایی(شماره نظام: 28371)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

خدیجه بیک زاده
74

خدیجه بیک زاده(شماره نظام: 7416)

دکتری روانشناسی عمومی

افشین صالحی
70

افشین صالحی(شماره نظام: 25096)

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

مریم رضا زاده
58

مریم رضا زاده(شماره نظام: 14612)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

نیلوفر قراتکنی
58

نیلوفر قراتکنی(شماره نظام: 40622)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی