نسرین احمدخان کرد
37

نسرین احمدخان کرد(شماره نظام: 12994)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

نورالدین رشیدی
6

نورالدین رشیدی(شماره نظام: 35064)

دکتری روانشناسی خانواده و سلامت جنسی

شعله درویش قانع
4

شعله درویش قانع(شماره نظام: 5698)

کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت

مژده کریم زاده
2

مژده کریم زاده(شماره نظام: 24597)

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی