فتانه حبیبی
17

فتانه حبیبی(شماره نظام: 25904)

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

محمد هادی عبدالهی
11

محمد هادی عبدالهی(شماره نظام: 30940)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

عارفه موذن جامی
12

دانشجوی دکتری تخصصی

اذر میرزاجان تبریزی
14

اذر میرزاجان تبریزی(شماره نظام: 33784)

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

منیر باقریان فرد
15

منیر باقریان فرد(شماره نظام: 21529)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

زهرا امان زاد
11

زهرا امان زاد(شماره نظام: 30746)

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی

سولماز باقری (غیرفعال)
0

سولماز باقری (غیرفعال)(شماره نظام: 30088)

تخصص

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

ساجده سخنور
13

ساجده سخنور(شماره نظام: 33400)

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

پگاه رهنما
11

پگاه رهنما(شماره نظام: 19149)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی