یاسمن اسمعیل افجه
1

یاسمن اسمعیل افجه(شماره نظام: 24021)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

اذر میرزاجان تبریزی
14

اذر میرزاجان تبریزی(شماره نظام: 33784)

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

هدی اصغری
10

هدی اصغری(شماره نظام: 28632)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی