فرزانه رسانه
101

فرزانه رسانه(شماره نظام: 5682)

کارشناسی ارشد روانشناسی

محمد علی اصلی نژاد
56

محمد علی اصلی نژاد(شماره نظام: 4315)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

افشین صالحی
63

افشین صالحی(شماره نظام: 25096)

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

سحر عرب نژاد
146

سحر عرب نژاد(شماره نظام: 25566)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

سارا پورآقایی
72

سارا پورآقایی(شماره نظام: 28371)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

زهرا مکوندی
76

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

خدیجه بیک زاده
66

خدیجه بیک زاده(شماره نظام: 7416)

دکتری روانشناسی عمومی

عباس علی انتظاری
89

عباس علی انتظاری(شماره نظام: 25762)

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی