سید قاسم کیا
52

سید قاسم کیا(شماره نظام: 31110)

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

نادره شقایقی
51

نادره شقایقی(شماره نظام: 29223)

تخصص

کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

ریحانه تفرشی
49

ریحانه تفرشی(شماره نظام: 34495)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

فرزانه رسانه
102

فرزانه رسانه(شماره نظام: 5682)

کارشناسی ارشد روانشناسی

مهدی تقوی
61

مهدی تقوی(شماره نظام: 31002)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

نسرین احمدخان کرد
37

نسرین احمدخان کرد(شماره نظام: 12994)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

فهیمه زمانی
24

فهیمه زمانی(شماره نظام: 30657)

کارشناسی ارشد مشاوره