اعتیاد
غزال سلیمانی
61

غزال سلیمانی(شماره نظام: 12024)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

عباس علی انتظاری
90

عباس علی انتظاری(شماره نظام: 25762)

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

شعله درویش قانع
4

شعله درویش قانع(شماره نظام: 5698)

کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت

مینا صولتی
58

مینا صولتی(شماره نظام: 16917)

کارشناسی ارشد مشاوره

سولماز باقری
26

سولماز باقری(شماره نظام: 30088)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

طاهره باقریان
26

طاهره باقریان(شماره نظام: 5143)

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

اکبر چوبینه
59

اکبر چوبینه(شماره نظام: 30239)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی