اعتیاد
رویا غفوری
70

رویا غفوری(شماره نظام: 24902)

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

سمیه علمی
53

سمیه علمی(شماره نظام: 32389)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

عباس علی انتظاری
97

عباس علی انتظاری(شماره نظام: 25762)

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

آریا مومنی

آریا مومنی(شماره نظام: 10870)

دکتری روانشناسی سلامت

شعله درویش قانع
12

شعله درویش قانع(شماره نظام: 5698)

کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت

مینا صولتی
65

مینا صولتی(شماره نظام: 16917)

کارشناسی ارشد مشاوره

پویا مجاوری
58

پویا مجاوری(شماره نظام: 5515)

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی