اعتیاد
مریم رضا زاده
58

مریم رضا زاده(شماره نظام: 14612)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

سمیه علمی
53

سمیه علمی(شماره نظام: 32389)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

پویا مجاوری
58

پویا مجاوری(شماره نظام: 5515)

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

اکبر چوبینه
65

اکبر چوبینه(شماره نظام: 30239)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

مهدی مقدم نسب
64

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

آناهیتا یاوری
53

آناهیتا یاوری(شماره نظام: 5883)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

شعله درویش قانع
12

شعله درویش قانع(شماره نظام: 5698)

کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت

رویا غفوری
70

رویا غفوری(شماره نظام: 24902)

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی