زوج درمانی
میناکریمی
58

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

مریم نور محمدی
49

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

ساجده سخنور
54

ساجده سخنور(شماره نظام: 33400)

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

پریناز سعیدی
54

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

مهبد قوپایی
63

مهبد قوپایی(شماره نظام: 34521)

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

اکبر چوبینه
59

اکبر چوبینه(شماره نظام: 30239)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی