زوج درمانی
مهبد قوپایی
70

مهبد قوپایی(شماره نظام: 34521)

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

مریم رمضانی پارسا
7

مریم رمضانی پارسا(شماره نظام: 32018)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

مریم کریمی
68

مریم کریمی(شماره نظام: 31813)

کارشناسی ارشد روانشناسی

زهره محمدی یگانه
60

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

فهیمه فرهودی
0

فهیمه فرهودی(شماره نظام: 37273)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

مریم نوآموز
57

مریم نوآموز(شماره نظام: 18463)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی