طلاق
مریم کریمی
62

مریم کریمی(شماره نظام: 31813)

کارشناسی ارشد روانشناسی

مریم میر حسینی
52

مریم میر حسینی(شماره نظام: 24729)

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

خدیجه بیک زاده
66

خدیجه بیک زاده(شماره نظام: 7416)

دکتری روانشناسی عمومی

سمیرا اصغری
53

سمیرا اصغری(شماره نظام: 33278)

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده

فرناز اسعدی
28

فرناز اسعدی(شماره نظام: 22811)

کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان استثنایی

عزت محقق
42

عزت محقق(شماره نظام: 30231)

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی