طلاق
سمیه نادیان
60

سمیه نادیان(شماره نظام: 23519)

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

اکرم سلیمی

اکرم سلیمی(شماره نظام: 21613)

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

مریم کریمی
68

مریم کریمی(شماره نظام: 31813)

کارشناسی ارشد روانشناسی

مریم میر حسینی
61

مریم میر حسینی(شماره نظام: 24729)

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی