استرس
مریم کریمی
68

مریم کریمی(شماره نظام: 31813)

کارشناسی ارشد روانشناسی

سمیه برزگر
65

سمیه برزگر(شماره نظام: 10264)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

سارا غروی
60

سارا غروی(شماره نظام: 33366)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی