فرزانه رسانه
102

فرزانه رسانه(شماره نظام: 5682)

کارشناسی ارشد روانشناسی

محمد علی اصلی نژاد
57

محمد علی اصلی نژاد(شماره نظام: 4315)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

افشین صالحی
63

افشین صالحی(شماره نظام: 25096)

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

سارا پورآقایی
72

سارا پورآقایی(شماره نظام: 28371)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

سحر عرب نژاد
151

سحر عرب نژاد(شماره نظام: 25566)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

زهرا مکوندی
81

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

عباس علی انتظاری
90

عباس علی انتظاری(شماره نظام: 25762)

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

اکرم شیرزادفر
53

اکرم شیرزادفر(شماره نظام: 15223)

دکترای روانشناسی تربیتی

خدیجه بیک زاده
66

خدیجه بیک زاده(شماره نظام: 7416)

دکتری روانشناسی عمومی