مشاوره فردی
نسرین احمدخان کرد
43

نسرین احمدخان کرد(شماره نظام: 12994)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

مرجان طاهری
65

مرجان طاهری(شماره نظام: 21065)

دکتری تخصصی روانشناسی آموزشی کودکان استثنایی

مینا سادات حسینی
60

مینا سادات حسینی(شماره نظام: 28828)

کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت

میترا نظری
55

میترا نظری(شماره نظام: 18315)

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

فاطمه سبزی
61

فاطمه سبزی(شماره نظام: 27133)

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

سحر سهمانی
6

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

زهرا مشرفی
57

زهرا مشرفی(شماره نظام: 11036)

دکتری تخصصی روانشناسی سلامت 

آناهیتا یاوری
53

آناهیتا یاوری(شماره نظام: 5883)

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی